Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Friskolens evalueringspraksis

Friskolen har valgt at følge Undervisningsministeriets ”Fælles Mål”,  og skolens evaluering lever op til gældende bestemmelser i lov om frie grundskoler.

Skolens værdier danner grundlag for vores evalueringskultur. Et tæt forældresamarbejde, gensidig respekt, ansvarlighed, nærhed og tryghed er nogle af de nøgleord, vi bestræber os på skal være en del af vores dagligdag. Kernen i hele evalueringsarbejdet er DIALOG.

På Friskolen i Skive evaluerer vi på mange niveauer. Det er i høj grad lærerne, der selv vælger hvilke evalueringsværktøjer, der anvendes, men i lærersamarbejdet i de forskellige teams udvikles og introduceres nye værktøjer til gensidig inspiration. Bestyrelsen orienteres løbende om aktuelle tiltag i forbindelse med evaluering.

Eleverne

I evalueringsarbejdet med børnene kan disse former indgå:

Der kan anvendes test/diagnostiske prøver i de forskellige fag. Det er lærerne – ofte i samarbejde med skolens specialvejleder – der bruger og analyserer tests. Testene er et arbejdsredskab for lærerne, men kan også inddrages i skole/hjem-samtaler

Elevsamtaler: Der er afsat tid til årlige, fastlagte elevsamtaler  – ofte som forberedelse til skole/hjemsamtaler. Temaer der drøftes kan være: det faglige, indsats, ansvar, omsorg, trivsel, sociale og personlige forhold, samarbejde.

Hverdagsevaluering med feedback til den enkelte elev.

Løbende opsamling af aftaler med elever  – dagligt/ugentligt/månedligt.

Evaluering af skriftlige opgaver, mundtlige oplæg, projekter o.lign.

Elevernes selvevaluering i forhold til mange aspekter af skolelivet. Arbejde med formulering af egne mål ved skoleårets start – midtvejsevaluering.

Logbøger.

Skriftlig udtalelse ved afslutningen af 9. klasse.

Undervisningsmiljøundersøgelse gennemføres minimum hvert tredje år og offentliggøres på skolens hjemmeside.

Klassen

Evaluering på og med klassen afhænger bl.a. af klassetrin men også det aktuelle tema.

Fortællekreds til samtaler om aktuelle temaer f.eks. sociale relationer, konflikthåndtering, klasseledelse.

Evaluering af undervisningsforløb: mål, indhold, form, metode

Evaluering af  emneuger, arrangementer, skolens traditioner…

Klassemøder

 

Forældre

Skole/hjemsamtaler afholdes  som udgangspunkt 2 gange årligt. I overbygningen forventes de unge at deltage i samtalerne.

Løbende evaluering ved øvrig kontakt mellem hjem og skole i hverdagen. Kan forekomme ved uformelle møder, aftalte møder, telefonkontakt.

Evaluering i ugebrev/forældrebrev o. lign.  information på Skoleintra

Klassens forældremøder kan også anvendes til mere overordnede fælles emner mht.  evaluering.

På skolen er forældre de primære tilsynsførende og vil derfor indgå i en dialog om undervisning og skoleliv i øvrigt.

 

Lærere/pædagoger

Fælles mål: evaluering af undervisningen i forhold til trin- og slutmål.

Klasseteam: Her afholdes formøder til samtaler, aftaler om samlet indsats over for børn, løbende opfølgning og aftale.

Fag/afdelingsteam: pædagogiske og didaktiske drøftelser og sparring med hinanden. Fælles evaluering af undervisningsforløb. Fremlægge fokusbørn – præsentere én problematik og gå derfra med to handlemuligheder. Opfølgning/evaluering.

Personalemøder og pædagogiske dage: evaluering af arrangementer, emneuger, større fokuspunkter og indsatsområder.

Medarbejderudviklingssamtaler med skolelederen

Overdragelse af klasser: klasselærere, faglærere

Møder med SFO

Os selv: der evalueres time til time, dagligt, efter forløb/semester, årligt.  Hvor skal vi hen, hvad virker, hvordan kommer vi videre til næste skridt? Der evalueres løbende i forhold til skolens værdier i pauser, til morgensang og i al samvær med børnene.

 

Eksterne parter:

Pædagogisk/psykologisk rådgivning: samarbejde og evaluering med skolepsykolog, tale/hørekonsulent og læsekonsulent om enkelt elever.

Sundhedsplejerske: efter undersøgelse i aktuelle klasse holdes opfølgningsmøde med klasselæreren

UU-vejleder: samarbejde om de ældste børn om trivsel og valg af ungdomsuddannelse.

Skolens tilsynsførende: ved besøg og udfærdigelsen af tilsynsførendes rapport evalueres med skoleleder og ansatte. Rapporten fremlægges for forældrene på skolens generalforsamling og offentliggøres på skolens hjemmeside.