Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Indmeldelse og forældrebetaling

Sådan indskrives børn på Friskolen i Skive

 • Ved ansøgning om optagelse på Friskolen træffes aftale med skolelederen om besøg på skolen. Besøget varer ca. 1 times tid og indeholder en rundvisning og en snak om Friskolens værdier, organisering, dagligdag og forældreinvolvering, hvor man får mulighed for at tage stilling til, om man er interesseret.
 • Der udfyldes en ansøgning om optagelse og indbetales et gebyr på kr. 1700. Forældrene modtager et ”kvitteringsbrev” ved optagelse på listen til det pågældende skoleår/ den pågældende klasse. *
 • I oktober/november året inden skolestart modtager de 18 første på listen et brev sammen med en tidsfrist, hvor indskrivningen skal bekræftes. Endelig indskrivning foregår ved fremmøde på skolen. Øvrige børn er på venteliste, og der gives skriftlig besked herom.
 • Der inviteres til et fælles arrangement med de nye børn og deres forældre i april/maj måned.
 • I juni inviteres børnene til goddag-dag – en formiddag på skolen, hvor de bl.a. møder deres nye store venner.

* Tilbagebetaling vil med fradrag af administrationsgebyr på 700 kr. kun ske ved framelding indtil et år før planlagt skolestart, eller med det fulde beløb, hvis det pr. 1. juli i det ønskede startår konstateres, at skolen ikke kan optage den tilmeldte elev.

Indmeldelsespapirer  Forældrebetaling
Ved ledig plads i eksisterende klasser optages nye elever ud fra flg. principper:

 • der optages altid kun 18 elever i klasserne bh. kl. – 6. kl
 • der optages op til 20 elever i 7. – 9. kl., såfremt skolen skønner, at klassen kan rumme det.
 • i eksisterende klasser optages kun efter forudgående samtale med det aktuelle barn og dets forældre, klasselæreren og skolelederen.
 • samtalen er uforpligtende for begge parter
 • skolen forbeholder sig ret til at sige nej til et barn ud fra hensynet om, at det både skal være godt for det barn, der kommer, og de børn der allerede er i klassen.
 • skolen kan anmode om oplysninger fra tidligere skole – dog kun med forældrenes tilladelse.