Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Mål for SFO´en

MÅL for demokrati og medbestemmelse:

Børnene skal opleve en hverdag hvor der er medbestemmelse og indflydelse på egen fritid.

Børnenes behov og ønsker får indflydelse på det pædagogiske personales planlægning af arbejdet.

Børnene får medbestemmelse i og ved en hverdag med vekselvirkning af sociale såvel som individuelle aktiviteter.

Børnene skal opleve en hverdag med en vekselvirkning mellem voksenstyret og egen leg/aktivitet.

Børnene inddrages i hverdagens gøremål.

Børnene vil på børnemøder komme til orde og blive hørt.

Børnene lærer at tage ansvar for egne handlinger.

Børnene lærer at spørge om lov og forstå betydningen deraf.

 

MÅL for krop og bevægelse

Børnene får gode sociale og individuelle oplevelser gennem leg og bevægelse.

Børnene viser glæde og interesse for leg og bevægelse.

Børnene får motion og deres grovmotorik og fysik forbedres.

Børnene viser ansvar og hensyn, og har respekt for andre igennem leg og bevægelse.

 

MÅL for sprog

Børnene lærer at udtrykke deres tanker og følelser i forhold til alder.

Børnene oplever, at de har ansvar for at lytte til hinanden.

Børnene lærer at tale pænt med, om og til hinanden.

Børnene gives mulighed for at få fortalt historier en gang om ugen for at få et mere nuanceret sprog.

Børnene lærer at løse konflikter via sproget

 

 MÅL for sociale færdigheder

Børnene lærer at indgå i fællesskaber.

Børnene styrkes i at danne/ indgå meningsfulde relationer betydningsfulde relationer og/eller venskaber med andre børn og voksne.

Børnene styrkes i at kunne se og forstå andres behov (empati).

De store børn lærer at hjælpe de mindre børn.

Børnene gives rum og mulighed for at danne venskaber på tværs af aldersgrupper/klasser.

Børnene støttes i at sætte og tydeliggøre egne grænser samt respektere andres. ’

Børnene lærer om konkurrence ( tab og vind med samme sind).

 

MÅL for personlig udvikling

Børnenes selvværdfølelse og tillid til egne formåen styrkes.

Børnene oplever en hverdag med anerkendelse, der tager udgangspunkt i at de har lov til at være med den de er.

Børnene lærer at bruge deres fantasi.

Børnenes nysgerrige og undersøgende tilgang til aktiviteter styrkes.

 

MÅL for forældresamarbejde

Børnene oplever et samarbejde med forældre og SFO-personale, hvori de kan finde tryghed.

Information/beskeder af relevans for barnets trivsel og hverdag gives løbende mellem SFO og forældre – dog med respekt for, at barnet ikke altid skal overhøre dialogen.

Barnet ser en anerkendende dialog mellem deres nære voksne og skolen.

SFO inddrager forældrene og gør brug af deres ressourcer.

Bestyrelsen udpeger et medlem med et særligt ansvar for SFO’en.