Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Skolens mål

Friskolen i Skive har valgt at følge Undervisningsministeriets mål og undervisningsplaner i de forskellige fagområder.

Uddrag fra vedtægterne:

 § 2. Stk. 1. Institutionens formål er at drive en friskole med børnehaveklasse, 1. – 9. klasse og evt. 10. klasse, alt efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Stk. 2. Skolens idégrundlag er Grundtvigs skoletanker. Skolen skal give eleverne et trygt og overskueligt miljø og tage hensyn til det enkelte barns interesse og evner for indlæring. Skolen skal give børnene mulighed for at udvikle sig til frie, selvstændige mennesker med ansvarsbe­vidsthed, selvrespekt og medmenneskelighed. Undervisningen skal stimulere og øge børnenes interesse og forståelse for samfunds-, natur- og miljøforhold bl.a. gennem tæt kontakt med det omgivende samfund.Undervisningen skal stimulere børnenes fantasi og kreativitet, bl.a. ved at de kreative fag inddrages i den øvrige undervisning. Praktisk arbejde, kropsud­foldelse og teoretisk kunnen anses for ligeværdige dele af undervisningen. Fortælling, sang og musik er en naturlig del af undervisningen. Skolen forbereder eleverne til ansvarlig medleven og medbestemmelse, og til at forstå vort folks traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster.