Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Undervisningsmiljøvurdering

Friskolen i Skive har gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse med et elektronisk spørgeskema, National Trivsel udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2017 og processen med indsamling af data, vurdering, behandling i hhv. personalegruppen og på afdelingsteammøder har fundet sted i perioden fra oktober til marts 2018. Afdelinger har lavet deres egen handleplan som foreligger til orientering i bestyrelsen i april.

Alle lærere har dog på forskellige vis arbejdet med temaerne løbende, siden resultaterne forelå: elevsamtaler, klassesamtaler, emneuge, trivselsdag, gæstelærer fra Red Barnet og andre tiltag i og omkring undervisningen.

Den generelle trivsel er i undersøgelsen samlet af fire indikatorer: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration, ro og orden. På alle fire områder scorer Friskolen højere end undersøgelsesresultaterne i Folkeskolen ( Kilde: Undervisningsministeriet – Den nationale trivselsmåling i Folkeskolen). Det område, hvor vi scorer højest er social trivsel, hvor scoren er 4,3 ( 5 som højeste score). Faglig trivsel ligger på 3,9 lige som ro og orden, mens støtte og inspiration ligger på 3,5 ( også lavest scorende i Folkeskolens undersøgelse).

Det er svært at sammenligne med den seneste undersøgelse fra 2014, fordi man ikke længere bruger samme opdeling. Vi kan dog se, at én af de indikatorer, som vi dengang valgte som fokusområde ser ud til at være forbedret. Dengang så drengene ud til at trives dårligere i skolen end pigerne. Det samme billede er ikke længere gældende.  Det ser også ud til at den faglige trivsel er steget lidt ( 3,8 til 3,9), men det er ikke helt sammenlignelig, da spørgsmålene ikke er identiske.

Der er grund til at være stolte af, at det ser rigtig godt ud med den generelle trivsel på vores skole. Der  gøres en stor indsats af både børn og voksne, som er i overensstemmelse med skolens værdisæt. Der er høje scorer på, om børnene er glade for deres lærere og om de er glade for deres klasser. Relationsarbejdet og fællesskab er væsentlige værdier for os på skolen.

Generelt har vi brug for at have fokus på, hvordan børnene oplever sig selv og deres styrkeområder. Det trygge miljø i klassen og på skolen må gerne være et omdrejningspunkt i alle klassers arbejde med trivsel. Andre områder, som vi har behov for at definere og arbejde med sammen med børnene, er medbestemmelse og skolens som undervisningssted (faglige forventninger, krav og deltagelse). Begge disse områder kan naturligt inddrages i skole-hjem-samarbejdet.

Afdelingsteamene/klasser har lavet handle- og opfølgningsplaner for hver deres områder, fordi delresultaterne peger i forskellige retninger. Vi har valgt at denne model er OK, fordi det giver den bedst anvendelige plan i praksis.

Der er gennemgående stor tilfredshed med skolens fysiske miljø, hvad enten det drejer sig om udearealer eller skolens lokaler og faciliteter. Der er dog et enkelt område, som ikke er helt tilfredsstillende. Det handler om skolens toiletter og renlighed på disse. Der laves en handleplan for dette område særskilt som vedlægges.

Opfølgning

i elevråd oktober 2018 og marts 2019
i personaleråd oktober 2018 og marts 2019

Ansvarlig Bine Nørgaard

Hele handleplanen præsenteres i bestyrelsen og elevrådet april-maj 2018.

 

Handleplan bh.kl. -3. kl.  Handleplan 4. – 6. kl. Handleplan 7. -9. kl. 

Handleplan Fysisk miljø