Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Vedtægter for skolens støtteforening

Den glade sol

VEDTÆGTER

§ 1.
Foreningens navn er Den glade Sol.

§ 2.
Foreningens formål er at yde økonomisk, praktisk og moralsk støtte til Friskolen i Skive.

§ 3.
Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 31. juni.

§ 4.
Medlemmer af foreningen er forældre, tidligere elever, ansatte og andre, som har interesse i at støtte skolen jf. § 2.
Nye forældre på skolen bliver automatisk medlemmer af den glade sol. Bestyrelsen er forpligtet til at føre en medlemsliste som kassereren er ansvarlig for. Medlemskab giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld, men er forpligtet til rettidigt at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Medlemskab giver stemmeret ved foreningens generalforsamling. Ingen kan afgive mere end en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemskab fortabes, såfremt kontingentrestance opført i foreningens regnskab ikke er betalt senest 8 dage før generalforsamlingen

§ 5.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år, når der er afholdt forældremøder i alle klasser. Dog senest
ultimo oktober.
Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved indkaldelse via forældreintra til medlemmer, og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det, og indkaldes som ordinær generalforsamling. Dagsorden skal meddeles. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

§ 6.
Bestyrelsen består af 1 forældrerepræsentant fra hver klasse. Bestyrelsens medlemmer vælges i lige klassetrin med start i børnehaveklassen for 2 år af gangen, for at sikre kontinuerlig udskiftning. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, referent, rengøringsansvarlig og indkøbsansvarlig. Formanden indkalder samtlige bestyrelsesmedlemmer når formand eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indvarslingen skal ske med mindst 1 dags varsel og med fastlagt dagsorden.
Rengøringsansvarlig kan evt. findes udenfor den glade sols bestyrelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af foreningens midler, dog ydes et godtgørelsesbeløb til bestyrelsesmedlemmer, som har ekstraordinære udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, herunder dens økonomi i overensstemmelse med foreningens formål.
Foreningen tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fører referat over bestyrelsens møder og kan via Forædreintra offentliggøre beslutninger af almen interesse. Dog skal referat af generalforsamling samt regnskab offentliggøres via Forældreintra.
Formanden har ansvaret for udførelsen af bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, hvori bestyrelsens ansvars– og funktionsområder er beskrevet. I forretningsordenen er beskrevet hvilke arbejdsopgaver støtteforeningen løser i samarbejde med skolens ledelse og bestyrelse.

§ 7.
Ændringer i vedtægter kan ske efter vedtagelse på én ekstraordinær generalforsamling, med samme indkaldelsesfrist som ordinær generalforsamling.

§ 8.
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmer for ophævelse. Opnås et sådant flertal ikke, kan spørgsmålet forelægges for en ny generalforsamling mindst 30 dage efter, og vedtagelse kan her ske med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer. I tilfælde af foreningens opløsning skal bestyrelsen fungere videre, indtil det økonomiske opgør af foreningens aktiver og passiver er gennemført.
Mulige midler tilfalder Friskolen i Skive eller, såfremt denne er opløst, Friskoleforeningen under Dansk Friskoleforening.